menu

 

產品介紹

代理RFID及條碼相關系統及設備,包括條碼機、掃描器、
無線盤點機、碳帶、紙張耗材、RFID Tag、代印服務。
首頁產品介紹手持式條碼掃描器
首頁產品介紹手持式條碼掃描器

手持式條碼掃描器

 品牌 - AIDA

 品牌 - DENSO

 品牌 - MTS (MARS TOHKEN )

 品牌 - MICROSCAN

 品牌 - DATALOGIC

 品牌 - CINO

 品牌 - OPTICON